Klimaatakkoord

Op 28 juni presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Een belangrijk onderdeel van de gemaakte afspraken is de verduurzaming van woningen. Wat betekent dat voor huiseigenaren en huurders?

Het kabinet wil huiseigenaren stimuleren om zelf maatregelen te nemen die hun woning duurzamer maken. Wat betekent dat voor huiseigenaren en huurders?

Wordt de energierekening hoger als de belasting op gas omhoog gaat?

De belasting op gas wordt geleidelijk verhoogd terwijl de belasting op elektriciteit wordt verlaagd. Het belastingdeel van de energierekening wordt voor een gemiddeld huishouden in 2020 met €100 verlaagd, blijft in 2021 gelijk en stijgt daarna geleidelijk. Tot 2030 is er 1 miljard euro aan subsidie beschikbaar. Sommige instrumenten zijn nu al beschikbaar, andere volgen later. De energiebelasting wordt in 2020 verlaagd met €100,- per huishouden voor een huishouden met een gemiddeld verbruik.

Welke subsidieregelingen zijn er beschikbaar?

De subsidieregelingen die nu al beschikbaar zijn staan op www.energiebesparendoejenu.nl.
In 2019 en 2020 wordt de Subsidie op Energiebesparing in Eigen Huis (SEEH) opnieuw opengesteld, voor in totaal €90 miljoen euro. Ook wordt een programma ontwikkeld om woningeigenaren op korte termijn te stimuleren om laagdrempelige energiebesparende maatregelen te nemen. Hiervoor is €93 miljoen beschikbaar, gericht op het adviseren en ondersteunen van woningeigenaren.

Naar verwachting kunnen woningeigenaren vanaf september 2019 hun subsidieaanvraag indienen. Op dat moment publiceert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meer informatie over de regeling. Bijvoorbeeld informatie over energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces.

Daarnaast is er ISDE-subsidie voor de investeringskosten van warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels. Deze subsidie wordt verbreed naar isolatie en warmte-installaties.

Er komt een warmtefonds met voorfinanciering, toegankelijk voor iedereen, tegen een relatief lage rente en met een lange looptijd. Dit fonds wordt gevoed met geld van de overheid en private financiers. Het geldt voor verbouwingskosten die woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) maken voor het verduurzamen van de woning. Partijen in het Klimaatakkoord werken ook aan financiering die bij verkoop van het huis automatisch wordt overgedragen aan de volgende woningeigenaar (gebouwgebonden financiering).

Gaan woningeigenaren extra betalen?

Het akkoord spreekt van woonlastenneutraliteit: de verlaging van de energierekening van een huishouden zou minimaal gelijk moeten zijn aan de maandelijkse financieringskosten of huurverhoging op het moment dat de energiebesparende maatregelen worden genomen.

De partijen aan de sectortafel Gebouwde omgeving streven ernaar woonlastenneutraliteit voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken door kostenreductie, subsidies en aantrekkelijke financiering. Maar door de grote variëteit aan persoonlijke situaties kan het kabinet op dit moment niet garanderen dat de transitie voor iedereen woonlastenneutraal zal zijn.

Ook voor huurders streeft het kabinet naar woonlastenneutraliteit. Dat betekent dat een eventuele verhoging van de huur wordt gecompenseerd door een lagere energierekening. Daarnaast wordt de regelgeving – waaronder het huurpuntenstelsel – zodanig aangepast dat dit verhuurders stimuleert om woningen te renoveren.

Wanneer moeten woningen gasvrij zijn?

Het kabinet en de partners in het Klimaatakkoord willen dat alle woningen uiterlijk in 2050 niet langer gebruikmaken van aardgas. Er komen meer subsidiemogelijkheden voor het isoleren van woningen en de aanschaf van een warmtepomp. Individuele huiseigenaren kunnen aan de slag gaan op logische momenten, zoals een verhuizing, een verbouwing of een renovatie.

Een ander logisch moment is de wijkgerichte aanpak: uiterlijk eind 2021 maken alle Nederlandse gemeenten in de transitievisie warmte bekend welke wijk in welk jaar met de verduurzaming aan de slag gaat. Meer informatie is beschikbaar via www.energiebesparendoejenu.nl of bij het energieloket.
Op www.energiebesparingsverkenner.nl kunnen mensen zelf de mogelijke besparingen in hun woning verkennen en het financiële voordeel berekenen.

Reactie VBO Makelaar

VBO stelt met tevredenheid vast dat het Klimaatakkoord een grote rol ziet weggelegd voor makelaars en taxateurs. De meeste maatregelen die eigenaar-bewoners aan een woning kunnen uitvoeren, zullen immers rondom een transactie plaatsvinden. VBO heeft eerder gepleit voor een Duurzaamheidcollectief. Daarmee worden woningeigenaren op een positieve manier en zonder dwang verleid werk te maken van de verduurzaming van de eigen woning. ‘De aanpak die het Klimaatakkoord voorstaat sluit daarop aan. Het is wel zaak dat die wijkaanpak laagdrempelig wordt georganiseerd.’

Reactie Vastgoed Belang

Vastgoed Belang, de branchevereniging van particuliere vastgoedbeleggers, noemt het in een reactie op het definitieve Klimaatakkoord positief dat er rekening wordt gehouden met oudere huurwoningen, die technisch en economisch moeilijker te verduurzamen zijn. Of de verduurzamingsoperatie zal slagen is volgens Vastgoed Belang in hoge mate afhankelijk van de medewerking van huurders. Het is bijvoorbeeld de vraag of de aangekondigde verlaging van de energiebelasting voor huishoudens gaat helpen om huurders over de streep te krijgen. Er is daarom besloten dat wordt onderzocht of het instemmingsrecht van huurders aangepast moet worden.

In het akkoord is opgenomen dat particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren ondersteund worden met financiering. Maar het is onduidelijk of tot die groep ook particuliere verhuurders behoren,. en of vooral de kleinere verhuurders kunnen rekenen op financieringssteun. Deze groep vertegenwoordigt het grootste aandeel van de particuliere huurwoningen (circa 500.000).

Vastgoed Belang heeft de ambitie om in de periode 2019-2022 bij te dragen aan het gasvrij of ‘gasvrij-ready’ maken van 100.000 huurwoningen.