6De leefbaarheid van een woonwijk is nu aantrekkelijk in beeld te brengen met de Omgevingsserver. Deze datadienst maakt de leefbaarheid van alle Nederlandse woningen inzichtelijk in een 3D-kaart met behulp van de Leefbaarometer.

Dat is een openbare dataset over de leefbaarheid in alle buurten en wijken van Nederland. De ‘leefbaarheid’ is hierbij gedefinieerd als de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de door bewoners gestelde voorwaarden en behoeften. Deze leefbaarheid wordt berekend aan de hand van ongeveer honderd indicatoren, zoals aanwezigheid van groen, aantal basisscholen en veiligheid. Gecombineerd met data van alle panden geeft de Omgevingsserver van databureau Argaleo de leefbaarheid, variërend van ‘zeer onvoldoende’ tot ‘uitstekend’, weer in een 3D-beeld van heel Nederland. Deze informatie ondersteunt beleidsmakers bij de verbetering van de leefomgeving maar ook bijvoorbeeld makelaars bij het waarderen en aanprijzen van een woning.

 

Honderd indicatoren

De Leefbaarometer wordt tweejaarlijks geactualiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Om leefbaarheid in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van honderd indicatoren, onderverdeeld in vijf dimensies. Hiermee staat de Leefbaarometer aan de basis voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en -evaluatie voor verschillende partijen.

Omgevingsserver is een datadienst met actuele locatiedata waarin ruim honderd datasets uit een groot aantal landelijke bronnen zijn samengebracht. Naast de Leefbaarometer is informatie beschikbaar over bijvoorbeeld gebouwfunctie, energielabel en WOZ-waarde maar ook Natura2000-gebieden.

Meer weten? www.argaleo.nl