Vastgoed actueel - bouwkundig inspecteur

Op 1 november is het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) gelanceerd, een onafhankelijke stichting die de kwaliteit van bouwkundige inspecties gaat bewaken. Het initiatief komt van de inspecteurs zelf. Oprichter Erik Nieuwenburg: ”Met terugkerende controles, gedragscodes, rapportageformats en een streng deurbeleid, willen wij nu eindelijk eens het kaf van het koren scheiden.”

Op 1 november is het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) gelanceerd, een onafhankelijke stichting die de kwaliteit van bouwkundige inspecties gaat bewaken. Het initiatief komt van de inspecteurs zelf. Oprichter Erik Nieuwenburg: ”Met terugkerende controles, gedragscodes, rapportageformats en een streng deurbeleid, willen wij nu eindelijk eens het kaf van het koren scheiden.”

Het NRBI maakte op 1 november haar bestaan kenbaar met de lancering van het online register www.nrbi.nl, waar gekwalificeerde inspecteurs zich kunnen aanmelden voor registratie. De stichting komt voort uit de behoefte van marktpartijen, consumenten en bouwkundig inspecteurs zelf, aan meer uniformiteit, helderheid en kwaliteit van bouwkundige inspecties. 

Oprichting NRBI

Het vak van de bouwkundig inspecteur is geen beschermd beroep. Met andere woorden, iedereen kan zichzelf zo noemen. Het gros van de aanvragen voor bouwkundige inspecties wordt door zelfstandigen uitgevoerd. Dat levert een grote verscheidenheid aan rapporten op, van uiteenlopende kwaliteit. De aanvrager weet vooraf niet of de bouwkundig inspecteur de vereiste kwaliteit levert, of dat de inspectie wordt uitgevoerd door een ‘zelfverklaard’ deskundige. Bestuursvoorzitter van NRBI Erik Nieuwenburg: ”Het initiatief om het NRBI op te richten is ontstaan in de kringen van inspecteurs zelf en wordt positief ontvangen door marktpartijen, consumenten en ook bouwkundig inspecteurs zelf. Er is meer behoefte aan transparantie en een kwaliteitskleur. De stichting wordt bestuurd door de heren Nieuwenburg (voorzitter), Vetkamp (penningmeester) en Mokkenstorm (secretaris).” Nieuwenburg en Mokkenstorm hebben langjarige ervaring in de vastgoedsector. Met de oprichting van een landelijk register voor gekwalificeerde bouwkundig inspecteurs wil het NRBI in deze behoeften voorzien.

Kwaliteit waarborgen

Nieuwenburg: ”Om de kwaliteit van bouwkundige inspecties te waarborgen is er een duidelijk beleid ten aanzien van toelating. Inspecteurs hebben minimaal een relevant HBO werk- en denkniveau en drie jaar werkervaring in het uitvoeren van bouwkundige inspecties of direct daaraan gerelateerd werk (dit laatste ter beoordeling door NRBI). Daarnaast is het zo dat het NRBI eisen stelt aan de daadwerkelijke werkuitvoering en deze steekproefsgewijs controleert.” NRBI-geregistreerde bouwkundig inspecteurs hanteren tevens drie vereisten om de kwaliteit te waarborgen:

1) Bouwkundig inspecteurs die zich aanmelden voor registratie worden onderworpen aan een jaarlijkse kwaliteitscontrole;
2) Geregistreerde inspecteurs dienen bij bouwkundige inspecties gebruik te maken van een door het NRBI opgesteld format voor hun rapportage;
3) Geregistreerde inspecteurs dienen zich te houden aan een door het NRBI opgestelde gedragscode en vallen daarmee onder tuchtrecht.

Het tuchtrecht heeft het NRBI ondergebracht bij het onafhankelijk tuchtcollege TCMNL. Op die manier hebben consumenten, makelaars of andere partijen nu ook een laagdrempelige manier gekregen om eventuele klachten over de werkzaamheden van een bouwkundig inspecteur af te handelen.

Jaarlijkse keuring

Over de jaarlijkse keuring vertelt Nieuwenburg: ”Jaarlijks worden de rapporten van de geregistreerde inspecteurs gecontroleerd op naleving van de door de stichting opgestelde kwaliteitseisen, voorschriften en richtlijnen. Deze controles worden steekproefsgewijs gehouden en uitgevoerd door de stichting zelf. Naast klanttevredenheid van de opdrachtgever en (indien van toepassing intermediair) wordt ook gekeken naar zaken als eventuele klachten.”

”Wanneer er niet helemaal voldaan wordt aan de jaarlijkse keuring wordt er gekeken of deze tekortkomingen reparabel zijn. Indien er sprake is van een overtreding op grond van een tuchtzaak of de gedragscode van de stichting, dan kan het zijn dat de bouwkundig inspecteur onmiddellijk uit het register wordt geplaatst. Deze beslissing wordt genomen op basis van het totaalplaatje: de klanttevredenheid, de kwaliteit van de inspectierapporten en andere meewegende factoren”, laat Nieuwenburg weten.

Voordelen bouwkundig inspecteur

Nieuwenburg: ”Een registratie bij het NRBI levert de bouwkundig inspecteur een aantal voordelen op. De bouwkundig inspecteur ontvangt erkenning voor zijn werk en mag de titel Register bouwkundig inspecteur (Rbi) voeren om zich te onderscheiden. Naast de titel en het gebruik van het beeldmerk van de stichting, ontsluit het NRBI ook rapportagesoftware en een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De kosten bedragen ongeveer €300 per jaar. Naast dit bedrag betaalt de inspecteur een kleine vergoeding per rapport voor de validatie. Met een registratie in het NRBI zijn de markt, de consument en de bouwkundig inspecteur geholpen. Er komt een kwaliteitsstandaard waardoor het kaf van het koren wordt gescheiden en de waarde van bouwkundige inspecties toeneemt.”

Branchevereniging VBO Makelaar 

Het initiatief wordt omarmd door de branchevereniging VBO Makelaar. Hans van der Ploeg, directeur VBO Makelaar: ”Wij juichen toe dat er een register voor bouwkundig inspecteurs in het leven is geroepen. Te vaak ontvingen wij klachten van onze leden dat er bouwkundig inspecteurs aan het werk waren die een slechte kwaliteit leverden. Nu kunnen onze leden met een gerust hart woningkopers èn huurders doorverwijzen naar een inspecteur, die volgens een duidelijk format een kwalitatief hoogwaardig inspectierapport oplevert.”

Meerdere marktpartijen

Bestuursvoorzitter Nieuwenburg: ”De stichting is nog maar net opgericht. Op dit moment lopen gesprekken met meerdere marktpartijen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling (vertegenwoordigers van) meerdere stakeholders aan te haken. Omdat de stichting voortkomt uit de behoefte van marktpartijen, verwachten wij een breed draagvlak onder onze stakeholders.”