WoOn2021

Tussen 2018 en 2021 is de dure huursector (huren boven de €1.000) flink gegroeid en de doorstroming van de huur- naar de koopmarkt teruggelopen. Huurders waren in die periode een iets groter gedeelte van hun inkomen kwijt aan woonlasten; voor kopers is deze woonquote juist gedaald.

Dat blijkt uit de Kernpublicatie van het WoON2021-onderzoek van het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), dat vandaag is gepubliceerd. Dit driejaarlijkse onderzoek toont de belangrijkste ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. Het onderzoek benadrukt de urgentie voor meer regie op volkshuisvesting, concludeert het ministerie van BZK.

Prijzen en quotes

Naast een groei van 5% van het aandeel dure huurwoningen meldt het WoON ook een stijging van de prijzen op de koopmarkt. In 2021 was de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning € 387.000. In 2018 was dat nog € 287.000.

Lees ook: ‘Hoge huizenprijzen leiden tot ruimtelijke segregatie’

Deze prijsstijgingen zijn mede het gevolg van de lage hypotheekrente, krapte op de markt en de stijging van het gemiddelde huishoudinkomen. Daarnaast blijkt uit het WoON2021 dat huurders gemiddeld een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan de huur. De netto huurquote (percentage van het inkomen dat aan huur wordt betaald, gecorrigeerd voor huurtoeslag) is met 0,6% licht gestegen. Dit komt doordat het netto besteedbaar inkomen van een huurder gemiddeld iets minder hard steeg dan de netto huur. De kosten van eigenaar-bewoners zijn daarentegen met ruim 2% gedaald. Dit komt met name door de lage rentelasten en een gestegen gemiddeld besteedbaar inkomen.

Meer mensen op zoek naar een woning

Volgens het rapport zijn er meer huishoudens die aangeven dat ze op zoek zijn naar een andere woning dan in 2018. Ongeveer 3,2 miljoen huishoudens willen binnen twee jaar verhuizen. 1,7 miljoen hiervan zijn ook echt actief op zoek naar een andere woning. Het aantal verhuizingen is met 3% toegenomen.

Mensen verhuizen vooral vanwege samenwonen, scheiding, gezondheid of doordat de vorige woning niet meer aan de wensen voldoet. Volgens het rapport is de stijging van de huurprijzen en de toename van leencapaciteit voor een hypotheek (door de gedaalde rente) duidelijk terug te zien in de prijssegmenten waarin woningzoekenden zoeken. Over het algemeen is de doorstroming van een huur- naar een koopwoning afgenomen: vooral huishoudens met een hoog inkomen maken die overstap.

De Kernpublicatie van WoON2021-onderzoek is te downloaden van de website van het ministerie van BZK.

Bruto maandlasten in half jaar tijd verdubbeld

Calcasa meldt in haar nieuwste WOX kwartaalbericht dat de bruto maandlasten van eigenaren met een aflossingsvrije hypotheek de afgelopen jaren gemiddeld toenamen. Ten opzichte van begin dit jaar is er zelfs sprake van een verdubbeling. Oorzaken zijn de forse prijstoename en de sterke rentestijgingen.

Wel zijn er verzachtende factoren waardoor deze ontwikkeling niet volledig in de portemonnee gevoeld wordt. Het bruto-inkomen van huishoudens is door de jaren heen ook toegenomen. Er is het voordeel van de hypotheekrenteaftrek. Ook is de inflatie flink gestegen. “Deze factoren kunnen er in individuele situaties voor zorgen dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen de bruto maandlasten op basis van woningwaarde en rente, en de daadwerkelijke netto maandlasten van een woningeigenaar.”

Belangrijkste conclusies uit het rapport

  • Woningprijzen stijgen het hardst in Groningen: in de provincie Groningen steeg de gemiddelde woningprijs het hardst van alle provincies met 23,9% op jaarbasis. Van de vier grote steden steeg in Rotterdam de woningprijs het hardst met 18,3% jaar-op-jaar. Amsterdam heeft met 11,8% de laagste prijsontwikkeling van alle gemeenten in Nederland. In Utrecht en Den Haag was de prijsontwikkeling respectievelijk 15,5% en 15,1%.
  • Aanbod groeit en aantal verkopen dalen: het jaarlijkse aantal verkopen is gedaald naar 249.000 woningen. Het aanbod is gestegen naar 85.000 woningen. De marktliquiditeit (verhouding tussen te koop staand en jaarlijks verkocht) heeft een factor 0,3 in Nederland.
  • Betaalbaarheid neemt af: 14,6% van het netto maandinkomen wordt nu uitgegeven aan netto woonlasten.