vastgoed

Een overzicht van de financiële veranderingen waar de (aspirant) woningeigenaar mee te maken kan krijgen in 2017, inzake onder meer schenkingsvrijstelling, hypotheekrentaftrek, NHG-grens, maximale hypotheek, starterslening en vermogensrendementsheffing.

 

Een overzicht van de financiële veranderingen waar de (aspirant) woningeigenaar mee te maken kan krijgen in 2017, inzake onder meer schenkingsvrijstelling, hypotheekrentaftrek, NHG-grens, maximale hypotheek, starterslening en vermogensrendementsheffing.

Schenkingsvrijstelling weer naar € 100.000

Per 1 januari 2017 gaat de eenmalige schenkingsvrijstelling omhoog van € 53.016 naar € 100.000. De ontvanger moet het bedrag besteden aan de eigen woning of aan de aflossing van hypotheek- of restschuld.

De leeftijdsgrens voor ontvangers blijft liggen tussen de 18 en 40 jaar. Nieuw is dat geen sprake hoeft te zijn van een ouder-kindrelatie. En dat de schenking gespreid over 3 jaar mag worden gedaan (2017, 2018 en 2019), in plaats van voorheen in een jaar. De ontvanger moet in het laatste jaar wel jonger zijn dan 40. Als in 2015 of 2016 al een schenking is gedaan, geldt het overgangsrecht. Het is dan mogelijk in 2017 of later de gebruikte vrijstelling te verhogen met maximaal € 46.984, tot aan een totaalbedrag van € 100.000.

Voor schenkingen die gespreid worden gedaan, heeft de Belastingdienst langer de tijd om de aanslag te sturen. De termijn daarvoor gaat van 3 naar 5 jaar.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag naar 50 %

De hypotheekrenteaftrek gaat per 1 januari 2017 weer iets verder omlaag. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50 %. Dat was 50,5 %.

Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2017 zijn dat huiseigenaren met een bruto jaarinkomen boven de € 67.072.

Aanpassing NHG-grens

De NHG-grens wordt vanaf januari 2017 weer jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Voor 2009 was dat ook het geval. 

Om de woningmarkt een impuls te geven is de kostengrens in 2009 als crisismaatregel tijdelijk verhoogd tot € 350.000. Daarna is de grens sinds 2012 stapsgewijs afgebouwd.

Maximale hypotheek omlaag naar 101 % 

De maximale lening die een koper mag afsluiten voor een woning daalt van 102 % naar 101 % van de waarde van de woning. Dat betekent dat de hypotheeknemer een groter deel van de bijkomende kosten uit eigen middelen moet financieren. Denk aan overdrachtsbelasting en financieringskosten. Het percentage daalt elk jaar een procent, tot 100 % in 2018.

Aanpassing starterslening 

De starterslening blijft in aangepaste vorm bestaan. Sinds 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken verplicht worden afgelost om recht op hypotheekrenteaftrek te behouden. Voor de starterslening gold voor drie jaar een uitzondering. Die uitzondering stopt op 31 december 2016. Om onder de nieuwe regels door te kunnen gaan is de ‘combinatielening’ bedacht, die de starter aangaat naast de starterslening. Uit die lening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening betaald. 

Aanvragen die vóór 1 oktober 2016 bij SVn binnenkomen en vóór 1 januari 2017 passeren, vallen nog onder de oude regels voor de starterslening. 

Andere berekening vermogensrendementsheffing

De vrijstelling op de vermogensrendementsheffing gaat in 2017 omhoog van € 24.437 naar € 25.000 per persoon. Over het vermogen boven deze grens moet belasting worden betaald. 

Tot en met 2016 gaat de Belastingdienst uit van een rendement van 4% op het vermogen. Vanaf 1 januari 2017 wordt het rendementspercentage afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Bij een hoger vermogen komt de vermogenbezitter in een andere schijf terecht en gaat de Belastingdienst uit van een hoger rendement.

Het belastingtarief blijft met 30% hetzelfde. 

Stijging opslag duurzame energie 

In 2017 betaalt een gemiddeld gezin via de energierekening ruim € 60 aan opslag voor duurzame energie. Naar verwachting zal dit bedrag verder stijgen tot € 227 in 2023. In 2016 bedroeg de opslag ongeveer € 40.

WOZ-waarden openbaar

De WOZ-waarden voor woningen moeten per 1 oktober 2016 openbaar zijn. Onlangs werd bekend dat de meeste gemeenten dat niet halen. Op de website van de Waarderingskamer is te zien in welke gemeenten de WOZ-waarden al wel openbaar zijn. 

Via het online WOZ-waardenloket, dat per 1 oktober live gaat, is het mogelijk om kosteloos te toetsen of de WOZ-waarde die t begin 2017 ontvangen wordt, juist is.

Afschaffing precariobelasting ondergrondse leidingen

Huishoudens betalen via hun energierekening jaarlijks tientallen euro’s precariobelasting op ondergrondse leidingen. Er ligt een wetsvoorstel om deze gemeentelijke belasting per 1 januari 2017 af te schaffen. 

Niet alle gemeenten heffen precariobelasting. Gemeenten kunnen volgens het voorstel vanaf 1 januari niet meer beginnen met het heffen van precariobelasting. Voor gemeenten die in 2016 al precariobelasting heffen gaat een overgangsregeling gelden van tien jaar. Het voorstel is dat zij hun belasting in die tien jaar gelijk houden aan de belasting in 2016. Daarna wordt de precariobelasting helemaal afgeschaft.

Verplichte vulling reservefonds VvE

Per 1 januari 2017 gaat de Wet verbetering Vereniging van Eigenaars in. VvE’s zijn al sinds 2008 verplicht om een reservefonds te hebben, maar de wet schreef niet voor hoeveel een VvE in kas moet hebben. Dat verandert nu. VvE’s moeten minimaal een bedrag reserveren gebaseerd op een actueel meerjarenplan voor onderhoud, of ter grootte van 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementengebouw.

Versoepeling voorwaarden vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning

Met ingang van 2017 kan de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning ook worden afgekocht met de uitkeringsvrijstelling. Dit kan nog voordat er vijftien of twintig jaar premie is betaald:
Als de woning wordt verkocht terwijl er al een nieuwe woning is gekocht. Er kan dan onder bepaalde voorwaarden gebruik worden gemaakt van uitkeringsvrijstelling. 

Als de gemeente schuldhulpverlening biedt. Of als er financiële problemen worden vastgesteld, waardoor iemand niet meer in staat of niet verwacht de woonlasten te kunnen betalen. 

Vervallen aftrek onderhoudskosten rijksmonumenten

In 2016 kunnen rijksmonumenteigenaren 80% van de onderhoudskosten als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Deze aftrekpost komt in 2017 te vervallen. Voor eigenaren van rijksmonumenten die al in 2016 afspraken over onderhoud hebben gemaakt, komt er in 2017 en 2018 een overgangsregeling in de vorm van een subsidie. In oktober 2016 wordt hierover meer bekend.  

Fonds duurzaam funderingsherstel

Er komt in 2017 een fonds dat leningen gaat verstrekken voor het herstel van funderingen. Het fonds is vooral bedoeld voor huiseigenaren die op de reguliere hypotheekmarkt niet in aanmerking komen voor een nieuwe lening voor funderingsherstel, omdat ze een te laag inkomen hebben en/of een grotere hypotheeklening dan de woningwaarde.

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen

De subsidieregeling voor omvangrijke energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen loopt in 2017 door.

Bron: Vereniging Eigen Huis