Vastgoed actueel - alleenstaanden

Volgens de meest recente Huishoudensprognose van het CBS (juni 2016) neemt het aantal huishoudens toe van 7,7 miljoen tot 8,6 miljoen in 2060. Deze groei komt grotendeels voor rekening van de eenpersoonshuishoudens. Begin 2015 maakten eenpersoonshuishoudens 37 procent uit van alle huishoudens. In 2060 zal dit naar verwachting 43 procent zijn, laat De Hypotheekshop weten. 

Volgens de meest recente Huishoudensprognose van het CBS (juni 2016) neemt het aantal huishoudens toe van 7,7 miljoen tot 8,6 miljoen in 2060. Deze groei komt grotendeels voor rekening van de eenpersoonshuishoudens. Begin 2015 maakten eenpersoonshuishoudens 37 procent uit van alle huishoudens. In 2060 zal dit naar verwachting 43 procent zijn, laat De Hypotheekshop weten.

Het ontbinden van de relatie en vergrijzing zijn de belangrijkste oorzaken van deze groei. ”Hypotheek- en woningmarkt richten zich nog altijd met name op gezinnen en stellen. Het zou goed zijn als overheid, gemeenten, NHG en geldverstrekkers in hun beleid de komende jaren meer rekening gaan houden met de groeiende groep alleenstaanden”, stelt De Hypotheekshop. 

Verschillende levensfases

Als De Hypotheekshop het percentage hypotheekaanvragen van alleenstaanden nader bekijkt, dan valt op dat het aandeel per leeftijdscategorie verschilt. Er zijn drie perioden te onderscheiden waarin het percentage hoger ligt dan het gemiddelde: bij consumenten tot 30 jaar, tussen 45 en 59 jaar, en van 70 jaar en ouder. Deze drie perioden lijken te wijzen op drie verschillende levensfasen: die van starters op de woningmarkt zonder partner, door einde relatie en na het overlijden van de partner.

Het CBS ziet een trend dat jongeren later het ouderlijk huis verlaten. Wellicht dat het teruglopende woningaanbod en de invoering van het studieleningstelsel daar deels mee te maken hebben. Voor de toekomst kan dit betekenen dat het aantal alleenstaande starters op de woningmarkt afneemt, mede omdat, volgens Jan Latten (Cover Vastgoed editie 9), ook het aantal jonge mensen over de hele linie afneemt.

Het aantal echtscheidingen schommelt al jarenlang rond de 33.000 per jaar. Het zijn volgens het CBS vooral mannen die alleen komen te staan, de vrouw gaat na een scheiding vaak met de kinderen wonen. Niet alle alleenstaanden zijn echter ook single: ruim twintig procent van de volwassen alleenstaanden of alleenstaande ouders woont niet samen, maar heeft wel een partner. Lat-relaties komen vaker voor bij mensen die een scheiding achter de rug hebben.

Onder invloed van de vergrijzing neemt vooral het aantal oudere alleenstaanden sterk toe. Het zijn de mannen en vrouwen die alleen achter blijven na het overlijden van de partner. Langer zelfstandig wonen is een andere reden voor de toename van het aantal alleenstaande ouderen. Ouderen verhuizen in de toekomst minder snel naar een tehuis maar kiezen er wellicht eerder voor om kleiner te gaan wonen, of dichter in de buurt van de kinderen.

Ontwikkeling hypotheekaanvragen 

Het aantal hypotheekaanvragen lopen flink terug. Dit heeft verschillende oorzaken. Allereerst loopt het aanbod van te koop staande woningen, en in het bijzonder van appartementen, in rap tempo terug. Dat geldt zeker in de Randstad en in enkele grote steden. Dat gaat soms gepaard met flinke prijsstijgingen, waardoor het kopen van woning in je eentje moeilijker is geworden. Ten tweede is de leencapaciteit voor lage en middeninkomens de afgelopen jaren verlaagd, en dat raakt de groep alleenstaanden relatief meer dan de groep tweeverdieners. Ten derde is de afgelopen jaren het percentage aan bijkomende kosten dat mag worden meegefinancierd teruggeschroefd. Deze kosten dienen dus met eigen geld te worden betaald. Tot slot neemt een aantal geldverstrekkers een inkomen uit een flexibel dienstverband niet volledig mee in de inkomenstoetsing. Ook dit raakt alleenstaanden relatief meer dan tweeverdieners. Voor alleenstaande starters is het feit dat minder gemeentes de zogenaamde starterslening aanbieden ook een factor.

Friends-contracten

In de vrije huursector zijn zogenaamde ‘friends-contracten’ in opkomst: vrienden die samen een appartement delen met de mogelijkheid dat de ouders garant staan. Geldverstrekkers bieden op dit moment echter nauwelijks mogelijkheden aan vrienden om samen een woning te kopen. Ook borgstelling door de ouders is een zeldzaamheid geworden. Daarnaast loopt het aanbod van woningen in de prijscategorie tot 250.000 euro hard terug en daalt het aandeel appartementen nog sneller. Het illustreert de lastige situatie voor veel alleenstaanden om passende woonruimte te vinden. Het zou volgens De Hypotheekshop goed zijn als overheid, gemeenten, NHG en geldverstrekkers in hun beleid de komende jaren meer rekening gaan houden met de groeiende groep alleenstaanden. Bijvoorbeeld door woningaanbod te ontwikkelen dat geschikt is voor oudere én jongere alleenstaanden. Jonge singles en spoedzoekers hebben vooral behoefte aan tijdelijke woonruimte en kleine, flexibele en demontabele woningen. De bouw van alternatief woningaanbod zal tevens de doorstroming ten goede komen.

Bron: De Hypotheekshop