demonstraties erfpacht

Vereniging Eigen Huis heeft ook het Nieuwe Erfpachtplan van Amsterdam doorgerekent en concludeert dat het plan na 2020 voor huiseigenaren gemiddeld 29% duurder uitvalt dan het huidige plan. Dit staat in tegenstelling tot de beweringen van de gemeente die claimde dat vrijwel alle eigenaren van huizen op erfpacht er in het herziene plan op vooruit zouden gaan.

Vereniging Eigen Huis heeft ook het Nieuwe Erfpachtplan van Amsterdam doorgerekent en concludeert dat het plan na 2020 voor huiseigenaren gemiddeld 29% duurder uitvalt dan het huidige plan. Dit staat in tegenstelling tot de beweringen van de gemeente die claimde dat vrijwel alle eigenaren van huizen op erfpacht er in het herziene plan op vooruit zouden gaan.

Na doorrekening van het herziene erfpachtplan komt erfpachtdeskundige Rob de Wildt van vereniging Eigen Huis tot de conclusie dat de uitkomst voor twee derde van de Amsterdamse huizenbezitters veel te ongunstig blijft. Voor een derde pakt het nieuwe plan gunstiger uit als zij voor 2020 kiezen voor afkoop. Het nieuwe erfpachtsysteem in Amsterdam pakt na 2020 gemiddeld 29 % duurder uit dan het huidige plan. Vereniging Eigen Huis gaat onderzoeken of de eenzijdige verslechtering van de voorwaarden juridisch gezien wel door de beugel kan.

Nieuwe rekentool

Het Amsterdamse college van B en W gaf op 10 mei, na het besluit over de overstapregeling eeuwigdurende erfpacht, de nieuwe rekentool vrij. Op www.berekenuwoverstap.nl kunnen erfpachters na invoering van hun adresgegevens, WOZ waarde met peildatum 1-1-2014 of 1-1-2015 en de erfpachtgegevens zien wat hun jaarlijkse canonbedrag of afkoopsom is. Volgens wethouder Eric van der Burg zouden ‘vrijwel alle eigenaren van huizen op erfpacht erop vooruit gaan’.

Veel kritiek op eerste regeling

In de oude situatie werd de erfpacht elke 50 of 75 jaar fors verhoogd. Nu beloofde de gemeente een ‘eeuwigdurend’ vast tarief dat alleen met de inflatie kan worden verhoogd. Het eerste voorstel waarmee het college in januari kwam, veroorzaakte echter een storm van kritiek, vooral van huizenbezitters die tonnen kwijt zouden zijn om hun pacht te kunnen afkopen. Dit kwam vooral doordat de zogeheten buurtstraatquote (bsq) – het percentage van de WOZ-waarde van het perceel dat aan de grond wordt toegerekend – in de populaire wijken erg hoog uitkwam, soms tot meer dan tachtig procent. In het nieuwe voorstel is deze ‘bsq’ afgetopt tot maximaal 49 procent. Maar ook huizenbezitters in minder populaire wijken gaan erop vooruit, aldus Van der Burg, omdat naast de korting ook de techniek achter de berekening is aangepast. Gemiddeld daalt de buurtstraatquote van 28 naar 14 procent. Zo komen 58.513 pachters uit in het laagste tarief van vijf tot tien procent, inderdaad ongeveer een derde van alle huizenbezitters. In het vorige voorstel waren dat er 38.793. 

Veel overstappers verwacht

Eric van der Burg, wethouder Grondzaken: “De rekentool is een mooi hulpmiddel voor erfpachters om te berekenen wat hun jaarlijkse canonbedrag wordt in het nieuwe erfpachtstelsel. Door de verlaging van de buurtstraatquotes en de extra overstappremie van 25% zien we dat het aantrekkelijk wordt om over te stappen. Ik verwacht dat veel mensen de komende 2,5 jaar voor de overstap kiezen met deze voorwaarden.”

Plan vol systeemfouten

Maar ook het nieuwe erfpachtvoorstel zit nog steeds vol systeemfouten, zegt Vereniging Eigen Huis. Zij somt in een brief aan het college van burgemeester en wethouders de belangrijkste bezwaren op.  De vaststelling van de omstreden buurtstraatquote (bsq), een percentage dat aangeeft welk deel van de marktwaarde bestaat uit de waarde van de grond, is ondoorzichtig en willekeurig, en kan van jaar tot jaar alle kanten op schieten. De verlaging van de bsq’s in het nieuwe voorstel is een ratjetoe. Het is voor veel Amsterdammers met een woning of appartement op gemeentelijke erfpachtgrond dan ook zeer te betwijfelen of het voorstel in financiële zin redelijk is.

Juridisch onderzoek

Omdat de voorwaarden eenzijdig worden verslechterd, gaat Vereniging Eigen Huis onderzoeken of dit juridisch als onredelijk kan worden aangemerkt. Als daar sprake van is, maakt de vereniging dit aanhangig bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 

Meer informatie

Doorrekening erfpachtplan door erfpachtdeskundige Rob de Wildt
Brief aan het college van burgemeester en wethouders