Salarisonderzoek 2022
Opvallend is dat de Binnendienst en de ARMT 'eindelijk' significant hogere beloning krijgen. Foto: Tumisu, Pixabay

Het salarisonderzoek 2022 naar de beloningen in de makelaardijsector laat opvallende verschuivingen zien. Goede arbeidsomstandigheden worden steeds belangrijker om werknemers te behouden.

Voor het salarisonderzoek, ook dit jaar weer uitgevoerd door 2B Connected, zijn respondenten onderverdeeld naar functie: binnendienst, assistent-makelaar (ARMT), kandidaat-makelaar (KRMT), registermakelaar (RMT) wonen, registermakelaar BOG en verhuurmakelaar.

Trends salarisonderzoek 2022

Onderzocht zijn onder meer de beloningsverschillen, welke financiële vergoedingen de makelaarprofessionals ontvangen en voor welk (extra) salaris zij bereid zijn om over te stappen naar een andere werkgever. Interessante data voor iedereen die in de sector werkzaam is, ook omdat het onderzoek trends weergeeft ten opzichte van vorige jaren. Daarnaast is het een goede indicator voor hoe de afnemende overspannen woningmarkt zich vertaalt naar het beloningsbeleid, aldus 2B Connected.

Bekijk de volledige onderzoeksresultaten van 2B Connected

Het onderzoek bestond uit een vragenlijst die is ingevuld door 329 makelaars (314 in 2021), actief in zowel woningmakelaardij als – in mindere mate – BOG.

Salarisgroei voor Binnendienst en ARMT

Het gemiddelde brutosalaris van een makelaar professional in 2022 bedraagt € 3.730,50 euro. Een jaar eerder was dat € 3.524,68. Zeer opvallend is volgens 2B Connected dat de Binnendienst en de ARMT ‘eindelijk’ significant een hogere beloning krijgen, te weten een salarisgroei van meer dan 11% (Binnendienst) en meer dan 10% (ARMT). Vorig jaar stonden deze groepen nog in de min (-0,52% BD respectievelijk -4% ARMT).

Een sterk vermoeden is dat ARMT wat meer taken van de KRMT overneemt, waardoor ze ook een hogere beloning krijgen. Dit vertaalt zich ook in een hogere bonus voor deze groep.

Salarisonderzoek 2022 1

Personeelstekort

De stijging valt eveneens goed te verklaren door het enorme personeelstekort. En aangezien een makelaardij niet kan zonder Binnendienst/ARMT, is het niet vreemd dat de wet van vraag en aanbod gaat gelden: de werkgever biedt hogere salarissen om mensen binnen te halen en te houden.

Hetzelfde, maar in iets mindere mate, geldt voor RM/RT (meer dan 10% salarisgroei t.o.v. bijna meer dan 5% in 2021). KRMT is qua salaris iets gestegen, maar niet veel ten opzichte van 2021 (2021: +5,25%, 2022: +2,04%).

Tevredenheid

Wat betreft de tevredenheid over het salaris verandert er weinig ten opzichte van 2020 en 2021. Ook dit jaar is weer ongeveer een derde (31%) van alle makelaar-professionals niet geheel tevreden over het salaris. 49% acht het salaris marktconform, tegenover 47% vorig jaar.

Bonus voor helft van de makelaars

Exact de helft van de makelaar-professionals ontving een bonus in 2022. In 2021 was dat nog ruim 56%. Een logische veronderstelling is dat die daling komt doordat er in 2022 ook minder huizentransacties plaatsvonden. Het percentage bonusontvangers is dit jaar zelfs minder geworden dan in 2020 (51%).

grafiek 4 salarisonderzoek: bonus

De gemiddelde bonus van een makelaar-professional in 2022 bedroeg € 6456,34 euro.
ARMT heeft dit jaar een aanzienlijk hogere bonus gekregen dan vorig jaar (€ 2.656 in 2022 tegenover gemiddeld € 1.939 in 2021). Mogelijk valt dit te verklaren doordat zij meer taken van de KRMT hebben overgenomen.

KRMT heeft veel minder bonus gekregen, wat mogelijk te verklaren valt door de afname van huizentransacties. Binnendienst heeft minder bonus gekregen, maar daar staat wel een veel hoger salaris tegenover (zie overzicht brutosalaris).

Enigszins discutabel zijn de beloningen van RT makelaar BOG en Verhuurmakelaar, aangezien er zeer weinig respondenten waren.

Overstappen voor betere arbeidsvoorwaarden

Het grootste deel (61%) van de makelaar-professionals zou een overstap naar een andere werkgever overwegen voor betere arbeidsvoorwaarden. Dit is een stijging van maar liefst 20% ten opzichte van vorig jaar, en zelfs 25% ten opzichte van 2020. Er is dus een trend waarneembaar dat steeds meer makelaar-professionals meer waarde hechten aan betere arbeidsvoorwaarden.

Salarisonderzoek Grafiek 8 redenen overstappen

215 makelaar-professionals gaven aan bij welk salaris ze een overstap zouden overwegen. Gemiddeld zouden degenen die voor een hoger salaris zouden willen overstappen, dit doen bij 22,7% meer salaris.

Lees het volledige artikel in Vg9, het digitale magazine

Te zien is dat 7% van de makelaar-professionals al voor een salarisverhoging van € 0 tot € 200 bruto extra per maand zou overwegen over te stappen. 66% zou overstappen voor € 0 tot € 600 bruto extra salaris per maand. 34% zou pas bij meer dan € 600 bruto extra salaris per maand de overstap overwegen.

Salarisonderzoek overstappen voor welk bedrag

Pensioenvergoeding

Van de ondervraagden heeft 52% wel een pensioenvergoeding, en 48% niet. Er valt aldus een heel lichte stijging te zien in degenen die wél pensioenvergoeding ontvangen t.o.v. vorig jaar (+4%). Het is fijn te zien dat er een licht positieve trend waarneembaar is, want in vergelijking met veel andere sectoren is het aantal makelaar-professionals dat pensioen ontvangt zeer laag.

Zelfstandig worden

Van de deelnemende makelaar-professionals was 36% zich aan het voorbereiden om ondernemer/zzp’er te worden. Ten opzichte van 2021 is er een lichte daling van 4% te zien van makelaar-professionals die zelfstandig zouden willen worden (2022: 36% tegenover 2021: 40%). Wellicht heeft dit te maken met de onstabiele woningmarkt; mensen vinden het risicovoller om ondernemer of zzp’er te worden.

Salarisonderzoek 11 zzp

Net als vorig jaar gaven de makelaar-professionals aan voornamelijk zelf ondernemer te willen worden om hun eigen tijd te kunnen indelen. En ook om zelf beslissingen kunnen nemen over de bedrijfsvoering en meer geld verdienen zijn belangrijke drijfveren. Ook nu is wederom opvallend dat ‘meer geld verdienen’ pas op de derde plaats komt, onder ‘Eigen tijd indelen’ en ‘Zelf beslissingen kunnen nemen’.

Beeld: 2B Connected